प्रमुख समाचार

 • चितवनका किसानहरु पशुपालन अनुदानमा आकर्षित

  जेठ १० ।पछिल्लो समय चितवनका किसानहरु पशुपालन अनुदानमा आकर्षित बनेका छन् । व्यवसायिक रुपमा पशु पालन गरेका किसानहरु सरकारले दिने अनुदान रकम तर्फ आकर्षित बन्न थालेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय चितवनले जनाएको छ । पशु सेवा कार्यालय चितवनका अनुसार किसानले चालु आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा ८६ लाख ६५ हजार रुपैयां बराबरको अनुदान...

  Read More ...

 • पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिए

  १० जेठ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बुधबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् । आफूले सफल प्रधानमन्त्रीका रुपमा विदा लिन पाएको भन्दै उनले खुसी समेत व्यक्त गरे । प्रचण्डले सम्बोधन गरेर राजीनामा दिन चाहेका थिए । तर, स्थानीय तहको संख्या बृद्धिको विरोध...

  Read More ...

 • भरतपुरको मतगणना थप रोमान्चक वन्दै

  चितवन १० जेठ । चितवनको भरतपुर महानगरको मतपरिणाम अव झन् रोमान्चक वनेको छ । नेकपा एमालेका देवी ज्ञवाली र माओवादी काग्रेसको गठवन्धनका उमेद्वार रेणु दाहालको वीचमा मेयरमा भएको प्रतिपर्धाको नतिजा अन्तिम अन्तिम समयमा वढी प्रतिस्पर्धात्मक भएपछि भरतपुरको मतपरिणामलाई चौतर्फी चासो दिन थालिएको छ । मनोनयनवाटै...

  Read More ...

 • नयाँ थपिएका स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्न

  ९ जेठ, निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले नयाँ थपिएका स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्न नसकिने जनाएका छन् । आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालले प्राविधिक कारणले अब जेठ ३१ गते ती नयाँ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्न नसकिने बताएका हुन् । आयुक्त दाहालले  भने, ‘नयाँ स्थानीय तहको संख्या थपिएको भन्ने सुनेका छौँ, ती स्थानीय तहमा पनि चुनाव गर्ने हो भने जेठ ३१ गते...

  Read More ...

Top Stories

Grid List

जेठ १० ।

भरतपुर आंखा अस्पतालले चितवनमा आई बैंक खोल्ने तयारी थालेको छ । आंखा दान गर्न चाहने व्यक्तिले भरतपुर आई बैंकमा आंखा दान गर्न सक्ने गरि छिट्टै आंखा संकलन केन्द्र स्थापना गर्न लागेको भरतपुर आंखा अस्पतालले जनाएको छ । तिलगंगा आई सेन्टरको मातहतमा रहने गरि भरतपुर अस्पतालले आई बैंक खोल्न लागेको हो । आई बैंक सञ्चालन सम्बन्धि स्विकृति लिन भरतपुर आंखा अस्पतालले सम्बन्धित निकायसंग समन्वय गरि रहेको अस्पतालका व्यवस्थापक दयाशंकर चौधरीले जानकारी दिए । सम्भवत २ महिना भित्रै आई बैंक सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ । नेपाल नेत्र ज्योति संघ द्धारा सञ्चालित भरतपुर अस्पतालले आई बंैक सञ्चालनको केहि बर्षमा आंखा प्रत्यारोपणको मेसिन भित्राउने समेत जनाएको छ । अहिले संकलन भएका आंखाहरु तिलगंगाा आई सेन्टर काठमाडौं पठाइने उनले वताए । चितवनको देवघाटमा अधिकांश मृतकहरुको अन्त्येष्टि गरिने भएकाले देवघाटमा एउटा आंखा संकलन केन्द्र राखिने भरतपुर आंखा अस्पतालले जानकारी दिएको छ । चितवनका दुई मेडिकल कलेज, दुई सरकारी अस्पतालमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको आंखा संकलनका लागि पनि सम्बन्धित अस्पताल तथा मेडिकल संग छलफल भइरहेको छ । आफ्नो मृत्यु पछि आंखा दान गर्न चाहने व्यक्तिले भरतपुर आंखा अस्पतालमा सम्पर्क राखि आंखा दान इच्छा पत्र भर्न सक्ने चौधरीले जानकारी दिए । 

 

अहिले भरतपुर अस्पतालमा अधिकांश आंखाको एलर्जि हुने विरामीहरु उपचारका लागि जाने गरेका छन् । गर्मि याम भएकाले धुंवा, धुलो र गर्मिले आंखाको एजर्जि हुने अस्पतालका हेल्थ अर्थाे अप्टिष्ट विनोद पाण्डे वताउंछन् । तातो हावाले गर्दँ आंखाको झिल्लीमा असर पर्ने र चिलाउने, आंसु आउने हुनाले दिनमा ३ देखि ४ पटक सम्म अनुहार पखाल्न उनको आग्रह छ । आंखा मानिसको संवेदनशिल अंग भएकाले जथाभावि मेडिकलका औषधि प्रयोग नगर्न उनको सुझाव छ । 

 

h]7 !) .

e/tk'/ cf+vf c:ktfnn] lrtjgdf cfO{ a}+s vf]Ng] tof/L yfn]sf] 5 . cf+vf bfg ug{ rfxg] JolQmn] e/tk'/ cfO{ a}+sdf cf+vf bfg ug{ ;Sg] ul/ l5§} cf+vf ;+sng s]Gb| :yfkgf ug{ nfu]sf] e/tk'/ cf+vf c:ktfnn] hgfPsf] 5 . ltnu+uf cfO{ ;]G6/sf] dftxtdf /xg] ul/ e/tk'/ c:ktfnn] cfO{ a}+s vf]Ng nfu]sf] xf] . cfO{ a}+s ;~rfng ;DalGw l:js[lt lng e/tk'/ cf+vf c:ktfnn] ;DalGwt lgsfo;+u ;dGjo ul/ /x]sf] c:ktfnsf Joj:yfks bofz+s/ rf}w/Ln] hfgsf/L lbP . ;Dejt @ dlxgf leq} cfO{ a}+s ;~rfngdf cfpg] pgsf] egfO 5 . g]kfn g]q Hof]lt ;+3 4f/f ;~rflnt e/tk'/ c:ktfnn] cfO{ a+}s ;~rfngsf] s]lx aif{df cf+vf k|Tof/f]k0fsf] d]l;g leqfpg] ;d]t hgfPsf] 5 . clxn] ;+sng ePsf cf+vfx? ltnu+uff cfO{ ;]G6/ sf7df8f}+ k7fOg] pgn] jtfP . lrtjgsf] b]j3f6df clwsf+z d[tsx?sf] cGTo]li6 ul/g] ePsfn] b]j3f6df Pp6f cf+vf ;+sng s]Gb| /flvg] e/tk'/ cf+vf c:ktfnn] hfgsf/L lbPsf] 5 . lrtjgsf b'O{ d]l8sn sn]h, b'O{ ;/sf/L c:ktfndf d[To' ePsf JolQmx?sf] cf+vf ;+sngsf nflu klg ;DalGwt c:ktfn tyf d]l8sn ;+u 5nkmn eO/x]sf] 5 . cfkm\gf] d[To' kl5 cf+vf bfg ug{ rfxg] JolQmn] e/tk'/ cf+vf c:ktfndf ;Dks{ /flv cf+vf bfg OR5f kq eg{ ;Sg] rf}w/Ln] hfgsf/L lbP .

cfjfh

clxn] e/tk'/ c:ktfndf clwsf+z cf+vfsf] Pnlh{ x'g] lj/fdLx? pkrf/sf nflu hfg] u/]sf 5g\ . uld{ ofd ePsfn] w'+jf, w'nf] / uld{n] cf+vfsf] Phlh{ x'g] c:ktfnsf x]Ny cyf{] clK6i6 ljgf]b kf08] jtfp+5g\ . tftf] xfjfn] ubF{ cf+vfsf] lemNnLdf c;/ kg{] / lrnfpg], cf+;' cfpg] x'gfn] lbgdf # b]lv $ k6s ;Dd cg'xf/ kvfNg pgsf] cfu|x 5 . cf+vf dflg;sf] ;+j]bglzn c+u ePsfn] hyfeflj d]l8snsf cf}iflw k|of]u gug{ pgsf] ;'emfj 5 . 

जेठ १० ।
क्लासिक ट्रेड इण्टरनेशनल प्रालिले कम्पोजिट सिलिण्डर चितवनको बजारमा ल्याएको छ । भारतको मल्टी नेशनल कम्पनी टाइम टेक्नोप्लाष्टले उत्पादन गरेको लाइट सेफ ब्राण्डको एलपी सिलिण्डर नेपालको एनएल ग्यास उद्योग लिमिटेडमार्फत चितवनमा वितरण गरिएको हो । पहिलो पटक बजारमा ल्याइएको कम्पोजिट सिलिण्डरको मूल्य १२ हजार रुपैयाँ तोकिएको क्लासिक ट्रेड इण्टरनेशनलका अध्यक्ष कृष्णकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । आधुनिक प्रविधिबाट निर्मित यस कम्पोजिट सिलिण्डर कार्बन कम्पोजिट फाइबरले बनेको हुँदा फलामे सिलिण्डरको तुलनामा सत प्रतिशत सुरक्षित हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । फलामको सिलिण्डरमा विस्फोटको खतरा हुने, अपारदर्शीका साथै ग्यासको मात्रा देख्न नसकिने हुँदा पुरानो प्रविधिलाई हटाउँदै नवीनतम प्रविधिमा आधारित कम्पोजिट सिलिण्डर बजारमा भिœयाएको श्रेष्ठले बताए । फलामको सिलिण्डरको तुलनामा कम्पोजिट सिलिण्डर निकै सुरक्षित र भार बहन क्षमतासमेत उच्च रहेको बुधबार भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । फलामको सिलिण्डरमा रहेको ग्यास शून्य डिग्री सेण्टिग्रेडमा जम्छ भने कम्पोजिट सिलिण्डरमा रहेको ग्यास –४० डिग्री सेण्टिग्रेड चिसोमा पनि नजम्ने श्रेष्ठले दावी गरे । नयाँ प्रविधिको यस कम्पोजिट सिलिण्डर सबै उपभोक्तामाझ सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी साथ भन्सार छुटको लागि सरकारसँग आग्रह गरिएको श्रेष्ठले बताए । सुरुमा सात किलो तौल भएको सिलिण्डर बजार ल्याएको जानकारी दिँदै चाँडै नै पाँच किलो र ११ किलो तौलको सिलिण्डर बजारमा ल्याउने तयारी भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । पाँच हजार सिलिण्डर नेपालको बजारमा ल्याएको जानकारी गराउँदै १५ हजार सिलिण्डर ल्याउने तयारी भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उपभोक्तालाई सहज रुपमा सुरक्षित ग्यास उपलब्ध गराउनको लगि बजारको विभिन्न भागमा डिलर राख्ने तयारी भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।


जेठ १० ।
नारायणी नमुना .मा.वि. भरतपुरका दृष्टि विहिन विद्यार्थीहरुलाई आज पंखा वितरण गरिएको छ । इनर ह्विल क्लब अफ भरतपुरले आज एक कार्यक्रमका विच विद्यार्थीहरुलाई पंखा वितरण गरेको हो । क्लबकी सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठको अमेरीका अध्ययनरत छोरा सन्तोष श्रेष्ठले अपाङगता भएका बालबालिकाहरुका लागि जम्मा गरेको रकम मध्ये २१ हजारको पंखा वितरण गरिएको हो । इनर ह्विल क्लबकी अध्यक्ष विना श्रेष्ठ,दाताकी आमा लक्ष्मी श्रेष्ठ र दाताका बुवा कृष्ण कुमार श्रेष्ठले विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुर्ण चन्द्र दवाडीलाइ पंखा हस्तान्तरण गरेका हुन् । विद्यालयमा अध्ययनरत दृष्टिविहिन बालबालिकालाई गर्मीमा केहि राहत होस् भन्ने उदेश्यका साथ पंखा वितरण गरिएको क्लबकी सदस्य एवम दाताका आमा लक्ष्मी श्रेष्ठले बताइन् । छोरा सामाजिक कार्यमा अग्रसर रहेकोमा आफुलाई गर्व लागेको बताउदै आगामी दिनमा पनि मदत गर्ने प्रबिद्धता जनाइन् । कार्यक्रममा रोटरी क्लबका पास्ट प्रेसिडेण्ट इश्वरी प्रकास ढकाल,नारायणी मावि दृष्टिविहिन इकाइ सदस्य छाया श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । (((०००)))

 

कात्र्तिक ०३ । 

चितवनमा वर्खे धान कटानीको काम सुरु भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाको पुर्वि क्षेत्रमा मात्रै १० प्रतिशत धान कटानी भइसकेको छ । समग्र जिल्लामा भने ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै धान कटानी भएको कार्यालयले जनाएको हो । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा धान रोपाई ढिला सुरु भएकाले पनि कटानीमा ढिला भएको हो । मंसिरको १५ सम्ममा जिल्लामा सबैजसो ठाउंहरुमा वर्खे धान कटानीको काम सकिने समेत कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयकी योजना अधिकृत तथा सूचना अधिकारी कमला न्यौपानेका अनुसार चितवनमा यस वर्ष २७ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेति भएको छ । चितवनमा पुर्वि क्षेत्रमा वर्खे धानका लागि खैरहनी, कठार, कुमरोज, भण्डारा, रत्ननगर, पिठुवा, जुटपानी, आदि पकेट क्षेत्र मानिन्छन् । पश्चिम क्ष्ँेत्रमा भने गीतानगर, पटिहानी, जगतपुर, शुक्रनगर, मेघौली, गुञ्जानगर, माडी, आदि पकेट क्षेत्र हुन् । यस वर्ष वर्खे धानको उत्पादनकत्व राम्रो भएको, समयमा पानी पर्नु, रसायनिक मल समयमा नै कृषकहरुलाई उपलब्ध हुन र रोग व्याध कम लागेका कारण उत्पादनमा वृद्धि हुने न्यौपानले बताएकी छन् । केही कृषकहरुको धानमा भने गवारो तथा लिफ ब्लाष्ट रोग देखा परेको न्यौपानेको भनाई छ । गवारे रोग देखा परेको खेतमा पाकेको भान फोस्रो हुने गरेको पाइएको छ । चितवन जिल्लामा अघिल्लो वर्ष २७ हजार ३ सय ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्खे धान खेति गरिएको क्षेत्रफल माछा पालन तथा प्लटिङमा प्रयोग भएसंगै धान खेति हुने क्षेत्रफलमा कमी भएको न्यौपानेको भनाई छ । न्यौपानेका अनुसार यस वर्ष चितवनमा वर्खे धान अन्तर्गत सावित्री, राधा ४, लोकनाथ, रामधान, लगायतका धानहरु लगाइएको छ । वर्खे धान चितवनमा तराई भेगमा बढि लगाउने गरिन्छ । तराई भेगमा पनि जिल्लाको पुर्वि क्षेत्रमा असोजको दोस्रो हप्ताबाट नै अगौटे धानहरु काटेर तरकारी खेति सुरु भइसकेको छ । विषेशगरी अगौटे धान लगाउने कृषकहरुले धान कटानी संगै व्यवसायिक तरकारीहरु उत्पादन गर्ने गर्दछन् । पछौटे धान लगाउने कृषकहरुले भने हिउंदे खाद्यान्न वालीहरु लगाउने गर्दछन् । हिउंले तरकारी अन्तर्गत काउली, बन्दा, टमाटर, भेडे खुर्सानी, आदि लगाउन कृषकहरुले सुरु गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनकी योजना अधिकृत तथा सूचना अधिकारी कमला न्यौपानेको भनाई छ । हिउंले खाद्यान्न वाली अन्तर्गत भने कृषकहरुले गहुं, मुसुरो, आलु, राजमा लगाउन सुरु गरेका छन् । 

 

चितवन, असोज ४–

 

ए टू जेड मोवाइल फेस्टिवल मेला अन्तर्गत सोमबार ५ जना ग्राहकले सुनको सिक्का प्राप्त गरेका छन् । यसैगरि ११ जना ग्राहकले मोवाइल उपहार पाएका छन् । शनिबार पहिलो दिन ९ जनाले उपहार जितेका थिए । त्यस्तै दोस्रो दिन १२ जनाले सुनको सिक्का जितेका थिए । मेलामा मोवाइल खरिद गर्ने र अवलोकन गर्नेको भीड लागेको छ । असोज १ गतेदेखि ७ गतेसम्म हुने मेलामा मोवाइल खरिदमा विभिन्न उपहार योजना ल्याइएको छ ।

 

एटुजेड मोवाईल हाउसको दोस्रो स्वरुम केएल मल लायन्सचोकमा र तेस्रो स्वरुम टाँडी चोक रत्ननगरमा मेला भइरहेको छ । मोवाईल खरिदमा ५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था, मेला अवधिभर अत्याधुनिक मेसिन र प्रविधिको प्रयोगबाट निःशुल्क मोवाईल मर्मत, हरेक मोवाईल खरिदमा आकर्षक उपहारका साथै हरेक दिन सुनको सिक्का उपहार र बम्पर उपहार अन्तरगत भाग्यशाली एक ग्राहकलाई फ्यासिनो स्कूटर प्रदान गरिने मोवाइल हाउसका संचालक दिवाकर गुरुङले बताए ।

 

 

मेलाको प्लाटिन स्पोन्सरमा सामसुङ स्मार्ट फोन, डायमन्ड स्पोन्सरमा लाभा मोवाईल, गोल्ड स्पोन्सरमा मेइजु मोवाईल र सिल्भर स्पोन्सरमा हुवावे, कलर्स, डीटीसी मोवाईल रहेका छन् । यस्तै सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तरगत स्पोन्सरको ५ प्रतिशत रकम बालबालिकाहरुका लागि नागरिक प्रहरी अभियान (पीटुसिटु) मा आवद्ध सडक बालबालिकाहरुलाई सहयोग प्रदान गरिने मोवाईल हाउसले जनाएको छ ।

 

चाडपर्वको अवसर पारेर आयोजना गरिएको मोवाइल मेलामा ग्राहक र अवलोकनकर्ताको भीड लागेको आयोजकले जनाएको छ । हरेक मोवाइल खरिदमा हात खालि नजाने उपहार योजना ए टू जेडले ल्याएको छ । ग्राहकको चाहना र आवश्यकतालाई मध्य नजर गर्दै मोवाइल मेलाको आयोजना गरिएको ए टू जेड मोवाइल हाउसका संचालक दिवाकर गुरुङले जानकारी दिए ।