माघ ०३ । 

नेपालको तेश्रो पर्यटकिय गन्तव्य सौराहासंग जोडिएको कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनले पर्यापर्यटनबाट मनग्य आम्दानी गरेको छ  । सो वनको आम्दानीको श्रोत हात्ती सफारी,जीप सफारी,ढुंगा सयर,मचान  हो । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखी संचालन गरिएको जीप सफारी कुमरोज वनको मुख्य आम्दानीको श्रोत देखिएको छ । सो वनको बुधवार आयोजित ११ औं वार्षिक साधारण सभा तथा छैठौ अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा पर्यापर्यटनबाट मात्रै ५९ लाख ९६ हजार रुपैया आम्दानी भएको छ । जस मध्ये जीप सफारीबाट मात्रै ३० लाख ५१ हजार रुपैया आम्दानी भएको छ । हाल कुमरोज सामुदायिक वनमा दैनिक ३० वटा जीप सचालनमा छन् ।  जीप प्रवेश वापत सामुदायिक वनले प्रति जीप रु ५ सय लिने गरेको छ भने नेपाली पर्यटकलाई प्रति व्यक्ती रु ५०,भारीतयलाई रु एक सय र अन्य विदेशीलाई रु २ सय रुपैया लिने गरिएको कुमरोज सामुदायिक वनका अध्यक्ष हिरावहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।   त्यस्तै हात्ती प्रवेश टिकट विक्रीबाट १३ लाख ७५ हजार आम्दानी गरेको वनका अध्यक्ष गुरुङले वताए  । उनका अनुसार डुंगा सवारबाट ७ लाख ४८ हजार,मचान टिकट विक्री विदेशीबाट ५ लाख ३१ हजार,सोही शीर्षकमा नेपाली पर्यटकबाट ९४ हजार रुपैया रुपैया आम्दानी भएको छ । कुमरोज वनमा एउटा काठ र अर्को क्रंकिटको मचान छ । यस्तै आन्तरीक पर्यटक प्रवेश शुल्कवापत १ लाख ४५ हजार रुपैया,गिट्टी वालुवा विक्रीबाट ६ लाख ३ हजार, आम्दानी भएको छ । आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा यस वनले ६९ लाख १९ हजार रुपैया आम्दानी गर्नुका साथै ६५ लाख ३६ हजार रुपैया खर्च भई कुल ३ लाख ८३ हजार रुपैया वचत भएको वनका अध्यक्ष गुरुङले वताए । वनको आम्दानी अनुसार वन संरक्षण,सम्र्वद्धन तथा व्यवस्थापन,वन पैदावार संकलन,पर्यटन कार्यक्रम संचालन,सामुदायिक विकासमा पनि उत्तिकै खर्च गरेको छ । वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा सो वनले आफ्नो सेवा क्षेत्र भित्रका ७ वटा विद्यालयका गरिव,विपन्न विद्यार्थीका लागि सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी चितवन क्षेत्र नम्वर एक प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण प्रसाख खनालले कपिया मावि,गवै मावि,जनकपुर निमावि,दिव्यज्योती निमावी,धर्मेश्वर निमावि,साना किसान प्रावि र सेतो गुरास वाल विकासलाई एक लाख रुपैया प्रदान गरे । माविलाई २० हजारका दरले,निमावीलाई १५ हजार,प्राविलाई १० हजार र वाल विकासलाई ५ हजार रुपैया प्रदान गरिएको कुमरोज सामुदायिक वनका कार्यालय सचिव भरतप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । यस्तै संरक्षणको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएवापत १४ जना संरक्षणकर्मीलाई सम्मान गरिएको छ । संरक्षण क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको भन्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कडेंल,सहायक संरक्षण अधिकृत अभिनय पाठक,नेचर गाईडहरु विमिता भण्डारी,एककृष्ण श्रेष्ठ,धनलाल तामाङ,जीप चालकहरु मेघवहादुर जिसी,जीवन कुमाल,विक्रम तामाङ लगायतलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी प्रदेश सभा सदस्य खनालले दोसल्ला ओढाएर सम्मान पत्रले सम्मान गरेका थिए । कुमरोज सामुदायिक वनका अध्यक्ष हिरावहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा खैरहनी नगरपालिकाका मेयर लालमणी चौधरी,मृगकुञ्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वासु ढुंगाना, वुढीराप्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायणदत्त तिमल्सीना,उपभोक्ताहरु गीतानाथ अर्याल,रेवती उप्रेती,वनका सचिव कल्याण लटौला लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । 

 

df3 )# .

g]kfnsf] t]>f] ko{6lso uGtJo ;f}/fxf;+u hf]l8Psf] s'd/f]h dWojtL{ ;fd'bflos jgn] kof{ko{6gaf6 dgUo cfDbfgL u/]sf] 5  . ;f] jgsf] cfDbfgLsf] >f]t xfQL ;kmf/L,hLk ;kmf/L,9'+uf ;o/,drfg  xf] . cfly{s jif{ @)&#÷&$ b]vL ;+rfng ul/Psf] hLk ;kmf/L s'd/f]h jgsf] d'Vo cfDbfgLsf] >f]t b]lvPsf] 5 . ;f] jgsf] a'wjf/ cfof]lht !! cf}+ jflif{s ;fwf/0f ;ef tyf 5}7f} clwj]zgdf k|:t't ul/Psf] cfly{s k|ltj]bgdf cfly{s jif{ @)&#÷&$ df kof{ko{6gaf6 dfq} %( nfv (^ xhf/ ?k}of cfDbfgL ePsf] 5 . h; dWo] hLk ;kmf/Laf6 dfq} #) nfv %! xhf/ ?k}of cfDbfgL ePsf] 5 . xfn s'd/f]h ;fd'bflos jgdf b}lgs #) j6f hLk ;rfngdf 5g\ .  hLk k|j]z jfkt ;fd'bflos jgn] k|lt hLk ? % ;o lng] u/]sf] 5 eg] g]kfnL ko{6snfO{ k|lt JoQmL ? %),ef/LtonfO{ ? Ps ;o / cGo ljb]zLnfO{ ? @ ;o ?k}of lng] ul/Psf] s'd/f]h ;fd'bflos jgsf cWoIf lx/fjxfb'/ u'?ªn] hfgsf/L lbP .   To:t} xfQL k|j]z l6s6 ljqmLaf6 !# nfv &% xhf/ cfDbfgL u/]sf] jgsf cWoIf u'?ªn] jtfP  . pgsf cg';f/ 8'+uf ;jf/af6 & nfv $* xhf/,drfg l6s6 ljqmL ljb]zLaf6 % nfv #! xhf/,;f]xL zLif{sdf g]kfnL ko{6saf6 ($ xhf/ ?k}of ?k}of cfDbfgL ePsf] 5 . s'd/f]h jgdf Pp6f sf7 / csf]{ qm+ls6sf] drfg 5 . o:t} cfGt/Ls ko{6s k|j]z z'Nsjfkt ! nfv $% xhf/ ?k}of,lu6\6L jfn'jf ljqmLaf6 ^ nfv # xhf/, cfDbfgL ePsf] 5 . cfly{s k|ltj]bg cg';f/ cfly{s jif{ @)&#÷&$ df o; jgn] ^( nfv !( xhf/ ?k}of cfDbfgL ug'{sf ;fy} ^% nfv #^ xhf/ ?k}of vr{ eO{ s'n # nfv *# xhf/ ?k}of jrt ePsf] jgsf cWoIf u'?ªn] jtfP . jgsf] cfDbfgL cg';f/ jg ;+/If0f,;Dj{4g tyf Joj:yfkg,jg k}bfjf/ ;+sng,ko{6g sfo{qmd ;+rfng,;fd'bflos ljsf;df klg plQs} vr{ u/]sf] 5 . jflif{s ;fwf/0f ;efsf] cj;/df ;f] jgn] cfkm\gf] ;]jf If]q leqsf & j6f ljBfnosf ul/j,ljkGg ljBfyL{sf nflu ;xof]u /sd x:tfGt/0f u/]sf] 5 . sfo{qmdsf k|d'v cltyL lrtjg If]q gDj/ Ps k|b]z ;ef ;b:o s[i0f k|;fv vgfnn] slkof dflj,uj} dflj,hgsk'/ lgdflj,lbJoHof]tL lgdfjL,wd]{Zj/ lgdflj,;fgf ls;fg k|flj / ;]tf] u'/f; jfn ljsf;nfO{ Ps nfv ?k}of k|bfg u/] . dfljnfO{ @) xhf/sf b/n],lgdfjLnfO{ !% xhf/,k|fljnfO{ !) xhf/ / jfn ljsf;nfO{ % xhf/ ?k}of k|bfg ul/Psf] s'd/f]h ;fd'bflos jgsf sfof{no ;lrj e/tk|;fb g]kfnn] hfgsf/L lbP . o:t} ;+/If0fsf] If]qdf of]ubfg k'/\ofPjfkt !$ hgf ;+/If0fsdL{nfO{ ;Ddfg ul/Psf] 5 . ;+/If0f If]qdf of]ubfg k'/\ofPsf] eGb} lrtjg /fli6«o lgs'~hsf k|d'v ;+/If0f clws[t /fdrGb| s8]+n,;xfos ;+/If0f clws[t clego kf7s,g]r/ ufO{8x? ljldtf e08f/L,Pss[i0f >]i7,wgnfn tfdfª,hLk rfnsx? d]3jxfb'/ lh;L,hLjg s'dfn,ljqmd tfdfª nufotnfO{ sfo{qmdsf k|d'v cltyL k|b]z ;ef ;b:o vgfnn] bf];Nnf cf]9fP/ ;Ddfg kqn] ;Ddfg u/]sf lyP . s'd/f]h ;fd'bflos jgsf cWoIf lx/fjxfb'/ u'?ªsf] cWoIftfdf ePsf] ;f] sfo{qmddf v}/xgL gu/kflnsfsf d]o/ nfnd0fL rf}w/L,d[us'~h dWojtL{ pkef]Qmf ;ldltsf cWoIf jf;' 9'+ufgf, j'9L/fKtL pkef]Qmf ;ldltsf cWoIf gf/fo0fbQ ltdN;Lgf,pkef]Qmfx? uLtfgfy cof{n,/]jtL pk|]tL,jgsf ;lrj sNof0f n6f}nf nufotn] dGtJo /fv]sf lyP . 

माघ ३ ।


महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि रत्ननगर महोत्सवमा निशुल्क स्टलको व्यवस्था गरिएको छ । महिलाहरुको उद्यम प्रवद्र्धनका लागि महोत्सवमा ८ ओटा स्टल निशुल्क उपलब्ध गराइएको आयोजकले जनाएको छ । महोत्सवको विभिन्न ८ ओटा स्टलहरुमा महिला उद्यम प्रवद्र्धनका स्टलहरु निशुल्क दिइएको आयोजक रत्ननगर उद्यँेग बाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं रत्ननगर महोत्सव २०७४ का संयोजक राजाराम रेग्मिले जानकारी दिए । रत्ननगर महोत्सवमा महिला उद्यमीका स्टलहरुलाइ प्राथमिकतामा राखिएको उनले वताए । घरेलु तहमा उत्पादन भएका गुडिया, कुसन एवं प्लाष्टिकबाट बनेका विभिन्न सामाग्रीहरु स्टलहरुमा प्रदर्शन एवं विक्री वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । रत्ननगरको ८ ओटा स्टलहरुमा महिलाहरुले आफैले बनाएका सामाग्रीहरु प्रदर्शन एवं विक्री भइरहेको उनले वताए । घरेलु तथा साना उद्यँेग कार्यालय, रत्ननगर नगरपालिका र विभिन्न वडा कार्यालयहरुको सहयोगमा महिला उद्यमशिलताको प्रदर्शनको लागि निशुल्क स्टलको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

पर्याप्त बजारको व्यवस्था नहुंदा आफ्ना उत्पादनहरुको सहज विक्री वितरण गर्न नसकिएको महिला उद्यमीहरुले वताएका छन् । रत्ननगर महोत्सवको स्टल नं. १ सय ७१ मा रहेको महिला उद्यमी प्रवद्र्धन समितिको स्टलमा महिलाहरु आफैले उत्पादन गरेका सामाग्रीहरु प्रदर्शन गरिएको छ । प्लाष्टिकका डोरीहरुबाट बनाइएका झुमर, ऐना, गमला लगायत विभिन्न सामाग्रीहरु प्रदर्शन एवं विक्री वितरण गरिएको प्रदर्शक गोमा अम्गाई भट्टले वताइन् । माइक्रोन डोरीबाट बनाइएका सामाग्रीहरुको खरिदमा महोत्सव अवलोकनकर्ताहरुको आकर्षण बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ । महोत्सवको स्टलबाट दैनिक ३ हजार देखि ८ हजार रुपैंया सम्म आम्दानि हुने गरेको उनि वताउंछिन् । गुडिया बनाउने, सिलाई बुनाई लगायतका तालिमहरु लिएर अहिले आफु सक्षम महिला बनेको वताउंदै उनले यस्ता तालिमहरु पनि दिनेगरेको जानकारी दिइन् । महिला उद्यमीहरुले बनाएका सामाग्रीहरुको बजार व्यवस्था गरिदिन सरकार एवं सरोकारवाला निकायलाइ उनको आग्रह छ । महिलाहरुलाइ स्वरोजगार बनाउन यस्ता तालिमहरु महत्वपुर्ण हुने उनको बुझाइ छ ।

माघ २ ।


उद्योग बाणिज्य संघ चितवनका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाइ मंगलबार पदहस्तान्तरण एवं सपथ खुवाइएको छ । संघको ५१ औं बार्षिक साधारण सभा तथा अधिबेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष सहन प्रधान सहितको कार्यसमितिलाइ मुख्य निर्वाचन अधिकृत जगन्नाथ भण्डारीले सपथ खुवाएका हुन् । पदहस्तान्तरण एवं सपथ ग्रहण पछि बोल्दै उद्योग बाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष सहन प्रधानले व्यवसायीमैत्री निति निर्माणका लागि सरकारलाइ दवाव दिइने वताएका छन् । चितवनको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रले महत्पुर्ण भुमिका खेलेको भन्दै त्यसलाइ निरन्तरता दिन उद्योग बाणिज्य संघ चितवन प्रयत्नरत रहने उनले वताए । यहांको पर्यटन विकासका लागि पनि संघ प्रतिवद्ध रहने उनको भनाँइ छ । अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले अब आफुले ब्यबसाय मैत्री बातावरण निर्माण गरि २ बर्षे कार्यकाललाइ योजनाबद्द ढंगले अगाडी बढाउने जानकारी दिनु भएको छ । आफुले व्यवसायिक हक हितको निम्ति ब्यबसाय मैत्री वातावरण बनाएर अगाडी बढ्ने वताएका छन् । भ्याट सम्बन्धि समस्या समाधान प्रमुख प्राथमिकतामा हुने उनको भनाइ छ ।

माघ २ ।

उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको अध्यक्षमा सहनलाल प्रधान विजयी छन् । प्रधान ३ सय ४३ मतान्तरका साथ अध्यक्षमा विजयी भएका हुन् ।

मतगणनामा प्रधान १४८९ मतका साथ अध्यक्षमा विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी राजु श्रेष्ठले ११४६ मत प्राप्त प्राप्त गरे । त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुननारायण श्रेष्ठ १६१९ मतका साथ विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी विष्णुप्रसाद कँडेलले १०१८ मत गरे ।

यसैगरि वाणिज्य तर्फको उपाध्यक्षमा इ. भोजराज कौडेल १४७६ मतका साथ विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी विपिन रामुदामु ११५९ं मत प्राप्त गरी पराजीत भए । उद्योग तर्फको उपाध्यक्षमा समुनकुमार श्रेष्ठ १४१३ मतका साथ निर्वाचित छन् । उनका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी नविन कँडेलले १२१९ मत प्राप्त गरे । त्यस्तै वस्तगुत तर्फको उपाध्यक्षमा चिरञ्जीवी सुवेदी १४६१ मतका साथ निर्वाचित भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी राजेन्द्र कँडेलले ११६४ मत प्राप्त गरे ।

त्यसैगरि उद्योग तर्फको कार्यसमिति सदस्यहरुमा अशोक अधिकारी १९१०, सोमप्रसाद काप्री १६८०, सिद्र्धालाल चुके १६३७, इ. कृष्णप्रसाद रिजाल १४६१, चन्द्रमणी सापकोटा १४१३, रोहितकुमार श्रेष्ठ १४२५ मतका साथ निर्वाचित भएका छन् ।
यस निर्वाचनबाट सहन प्रधान प्यानलका पदाधिकारीसहितका बहुमत सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।

माघ २ ।


सोमबारदेखि आन्दोलनरत नर्सहरुले ३ दिनसम्म दिनको ३ घण्टा ड्युटी छाड्ने वताएका छन् । विभिन्न ११ सुत्रिय मागहरु राखेर आन्दोलनमा गएको नेपाल नर्सिङ संघले आफ्ना मागपुरा नभए थप शसक्त आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको छ । आन्दोलनले अस्पतालहरुमा नर्सिङ सेवा ठप्प भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनीहरुका मागको सुनुवाइ नगरेपछि पूर्व कार्यतालिका अनुसार सोमबारदेखि दिनको १० बजेदेखि १ बजेसम्म ३ घन्टाका लागि ड्युटी छाड्ने घोषणा गरेका हुन् । यी तीन दिनभित्र पनि माग पूरा नभए माघ ४, ५ र ६ गते सबै अस्पताल र शैक्षिक संस्थामा ८ देखि ४ बजेको सिफ्टमै ड्युटी नजाने र अझै माग पूरा नभए माघ ७ गते २४ घन्टा नै ड्युटी छाडेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको नेपाल नर्सिङ संघ चितवनकी अध्यक्ष माया पाण्डेले जानकारी दिइन् । सामान्य र जायज मागहरु राखिएको वताउंदै संघका मागहरुमा बार्गेनिङ गरि राख्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । आम नागरिक संग जोडिएको गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवाको माग भएको उनको दावि छ । उनीहरुले मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट निष्काशन गरिएका नर्सिङ कर्मचारीहरुलाई बिनासर्त पुनर्बहाली, अधिकार सहितको नर्सिङ सेवा महाशाखा पुर्न स्थापना, जनतालाई गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा दिनका लागि नेपाल सरकारले बनाएको नर्स बिरामीको अनुपात सबै अस्पतालमा यथाशीघ्र लागू, नेपाल सरकारका नर्सहरुलाई उपलब्ध गराइरहेको न्यूनतम तलब भत्ता सरह विभिन्न निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सलाई पनि तहगत हिसाबबाट उपलब्ध हुनुपर्ने लगायतका ११ सुत्रिय माग राखेका छन् ।


शिशिर सिंखडा
कालिका, चितवन, २ माघ ।


कालिकानगरपालिका र लायन्स क्लवअफचितवनकालिकाको संयुक्तआयोजनामाआजमंगलबार सभासद्द्वयलाई स्वागततथा सम्मानगरिएको छ । प्रतिनिधि सभाचितवन क्षेत्र नं. २ का सांसद कृष्णभक्तपोख्रेल र प्रदेश सभाचितवन क्षेत्र नं. २ ‘क’ का सांसद घनश्यामदाहाललाई संयुक्त रुपमा सम्मानगरिएको हो ।
कार्यक्रममाबोल्दै प्रमुखअतिथि सांसद कृष्णभक्तपोख्रेलले यस क्षेत्रको विकासको लागिआफु सधै लागिपर्ने बताए । अव्यवस्थितबस्तीव्यवस्थापन, विभिन्नविकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रमापनिआफु प्रतिवद्धभएर लागिपर्ने बताए । सोहीकार्यक्रमकाविशिष्टअतिथिप्रदेश सभाका सांसद घनश्यामदाहालले स्थानीयको साथ र सहयोगले आफ्नो क्षेत्रलाई नमूनाको रुपमाविकास गरी अगाडिबढ्ने बताए । यस नगरपालिकालगायतआफ्नो क्षेत्रभित्रका हरेक समस्या र सुखदुखमाआफु सधै साथ रहने समेत उनले प्रतिवद्धताव्यक्त गरे ।
क्लवकाअध्यक्षबिनोद रेग्मीको अध्यक्षतामाभएको कार्यक्रममाकालिकानगरपालिकाकानगर प्रमुखखुमनारायणश्रेष्ठ, कालिकानगरपालिकावडा नं. ४ का वडाअध्यक्ष कृष्णकुमार श्रेष्ठ, क्लवकाद्वितीयउपाध्यक्ष सुदर्शन अधिकारी, क्लवका सचिवदिपकलामिछाने लगायतले मन्तव्यव्यक्त गरेका थिए । नगरपालिकाकाप्रमुखप्रशासकीयअधिकृत रामराज सुवेदीले स्वागतमन्तव्यव्यक्त गरेको कार्यक्रममाक्लवकाप्रथमउपाध्यक्षशिशिर सिंखडाले कार्यक्रमको औचित्यबारे प्रकाशपारेका थिए । कार्यक्रममानगरपालिकाकानगर प्रमुखखुमनारायणश्रेष्ठ र क्लवकाअध्यक्षबिनोद रेग्मीले निर्वाचित सभासद्द्वयलाई खादाओढाई सम्मान गरेका थिए ।

माघ १ ।


थारु समुदायहरुको महान् चाड माघी (खिचरा)को अवसरमा आयोजित ‘पाँचौं खिचरा महोत्सव २०७४’ अन्तरगत सोमबार माघी पर्वका दिन उल्लेखीय दर्शक उपस्थिति भएका छन् । सोमबार माघीका दिन भएकाले पनि एकै दिन करिव ३० हजार दर्शकले महोत्सव अवलोकन गरेको महोत्सव मुल समारोह समितिका संयोजक नारायणप्रसाद महतोले जानकारी दिनुभयो । सोमबार महोत्सव स्थल प्रवेश गर्न दर्शकहरु लाईन बस्नु परेको थियो । चर्चित गायिका मिलन अमात्य र गायक मनोज महतो र ¥यापर आरके चौधरीले दर्शक झुमाएका थिए । गायिका अमात्यले बट स्लो ली..गाला रातै गाला रातै...लगायत बोलका आधा दर्जन बढि गीत गाउँदै दर्शक झुमाए भने गायक मनोज महतोले थारुगीतसंगै नेपाली गीत नक्कली रैछौलगायत बोलका आधा दर्जन गीत प्रस्तुत गर्दै दर्शक झुमाए । गायक महतोलाई ¥यापर आरके चौधरीले साथ दिए । यस्तै सोमबार अन्तिम समयमा नेपाली चलचित्र ‘लालपुर्जा’का कलाकार सौगात मल्ल र विपिन कार्कीको उपस्थिति रहेको थियो । थारु कल्चरका साथै रत्ननगर डान्स ऐकेडेमी र डार्क ऐकेडेमीलगायतको साँस्कृतिक प्रस्तुती रहेको थियो । महोत्सव अन्तरगत मंगलबार युवा पुस्तालाई लक्षित गर्दै नेटिभ ब्याण्ड, क्रोमेटिक ब्याण्ड र स्थानीय हास्य कलाकारहरुको प्रस्तुतीसंगै अन्य साँस्कृतिक कार्यक्रम हुने साँस्कृतिक समितिका संयोजक जयश चौधरीले जानकारी दिए । यस्तै महोत्सव अन्तरगत अन्तर विद्यालय हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता हुने प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक कारी महतोले जानकारी दिनुभयो । “राष्ट्रिय एकता र विविधता हाम्रो शान बहुजाति, भाषा, सँस्कृति नेपालको पहिचान” भन्ने नारासहित जारी खिचरा महोत्सव माघ ८ गतेसम्म खैरहनी नगरपालिका–५ स्थित जनकौली गौचरनमा चल्नेछ । थारु कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नं.७ ले थारु सँस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको महोत्सवमा प्रतियोगितात्मक थारु साँस्कृतिक घरेलु हस्तकला प्रदर्शनी राखिएको छ । महोत्सवमा २ सय बढि स्टलहरु रहेका छन् । महोत्सवमा आउने दर्शकहरुको टिकटमा ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको बम्पर उपहार स्वरुप पलङ राखिएको छ भने प्रत्येक ५० रुपैयाँको टिकटमा २५ रुपैयाँ बराबरको एक थान पल्पी जुस उपहारको व्यवस्था गरिएको प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक कारी महतोले जानकारी दिनुभयो ।
महोत्सवमा आकर्षणको रुपमा थारु जतिको मूख्य खानाको परिकार मध्येको ‘घोङघी’ र ‘चिचर’को ५ फिटको विशाल मूर्ती प्रदर्शनमा राखिएको छ । महोत्सवमा २ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने आयोजकले लक्ष्य लिएको छ भने करिव १० करोडको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

More Articles ...