जेठ १४ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनले भुकम्प पिडित कृषकहरुलाइ अनुदानका कृषि औजाहरु वितरण गरेको छ । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण कोष अन्तर्गत भुकम्प पिडितहरुलाइ अनुदानका कृषि औजार वितरण गरेको कार्यालय प्रमुख सुधिर श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारको ९० प्रतिशत अनुदान र कृषकहरुको १० प्रतिशत लगानीमा कृषि औजार खरिद गरिएको हो । भुकम्पबाट प्रभावित चितवनका पहाडि क्षेत्रका कृषकहरुलाइ कृषि औजार वितरण गरिएको हो । आइतबार एक कार्यक्रमका विच वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सुधिर श्रेष्ठले १५ ओटा मिनि टिलर, २१ ओटा थ्रेसर र २४ ओटा मकै छोडाउने कन्सेलर कृषकहरुलाइ वितरण गरेका हुन् । त्यस्तै भुकम्प पिडितहरुको कृषि औजारहरुमा अनुदान अन्तर्गत ४५ ओटा थोपा सिंचाइ, विउ भण्डारण गर्ने सामग्री ९ हजार थान वितरण गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । बर्षातको पानि संकलन गरि सिंचाईका लागि ३० ओटा पोखरीमा पनि अनुदान रकम दिइएको छ । वितरण गरिएको औजारहरु प्रभावकारी रुपमा कृषकहरुले प्रयोगमा ल्याउनेमा कृषि कार्यालय विश्वस्त रहेको छ ।


जेठ १४ ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २१ मा वडा अध्यक्ष नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारले जितेका छन् । वडा नम्बर २१ मा नेपाली काँग्रेसका वडा अध्यक्षका उम्मेदवार चित्रसेन अधिकारी निर्वाचित भएका हुन् । अधिकारीले निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेदवार कमल प्रसाद पौडेललाई पराजित गरेका हुन् । अधिकारीले एक हजार पाँच सय ३८ मत प्राप्त गर्दा पौडेलले एक हजार एक सय २८ मत प्राप्त गरे । त्यसैगरी चार जना वडा सदस्य मध्ये दलित महिला वडा सदस्य र एक जना खुला सदस्यमा एमालेका उम्मेदवार र महिला वडा सदस्य र एक जना खुला वडा सदस्यमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । वडा नम्बर २१ जितेसँगै काँग्रेस भरतपुर महानगरका १० वटा वडामा विजयी भएको छ । हालसम्म भरतपुरको विभिन्न २७ वटा वडाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । महानगरपालिकामा एक लाख १२ हजार सात सय ४१ मत खसेको थियो 

जेठ १३ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर २३ मा नेकपा एमालेको प्यानल नै विजयी भएको छ । नेकपा एमालेका वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार नरि नारायण पौडेलसहितले वडा नम्बर २३ मा जित हासिल गरेको हो । पौडेलले निकटतम नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार रामबहादुर कुँवरलाई तीन सय ९० भोटले पछाडि पार्दै जित्नुभएको हो । एमालेका वडा अध्यक्षमा निर्वाचित नरि नारायण पौडेलले एक हजार २२ भोट प्राप्त गर्दा निकटतम काँग्रेसका उम्मेदवार कुँवरले छ सय ३२ भोट मात्रै प्राप्त गर्नुभएको थियो । भरतपुर २३ मा सदस्यहरुमा बाबुलाल थिङ, जितबहादुर बस्न्यात, महिला सदस्यमा बिन्दु दराई र दलित महिला सदस्यमा अञ्जु परियार विजयी हुनुभएको छ । 

जेठ १० ।

भरतपुर आंखा अस्पतालले चितवनमा आई बैंक खोल्ने तयारी थालेको छ । आंखा दान गर्न चाहने व्यक्तिले भरतपुर आई बैंकमा आंखा दान गर्न सक्ने गरि छिट्टै आंखा संकलन केन्द्र स्थापना गर्न लागेको भरतपुर आंखा अस्पतालले जनाएको छ । तिलगंगा आई सेन्टरको मातहतमा रहने गरि भरतपुर अस्पतालले आई बैंक खोल्न लागेको हो । आई बैंक सञ्चालन सम्बन्धि स्विकृति लिन भरतपुर आंखा अस्पतालले सम्बन्धित निकायसंग समन्वय गरि रहेको अस्पतालका व्यवस्थापक दयाशंकर चौधरीले जानकारी दिए । सम्भवत २ महिना भित्रै आई बैंक सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ । नेपाल नेत्र ज्योति संघ द्धारा सञ्चालित भरतपुर अस्पतालले आई बंैक सञ्चालनको केहि बर्षमा आंखा प्रत्यारोपणको मेसिन भित्राउने समेत जनाएको छ । अहिले संकलन भएका आंखाहरु तिलगंगाा आई सेन्टर काठमाडौं पठाइने उनले वताए । चितवनको देवघाटमा अधिकांश मृतकहरुको अन्त्येष्टि गरिने भएकाले देवघाटमा एउटा आंखा संकलन केन्द्र राखिने भरतपुर आंखा अस्पतालले जानकारी दिएको छ । चितवनका दुई मेडिकल कलेज, दुई सरकारी अस्पतालमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको आंखा संकलनका लागि पनि सम्बन्धित अस्पताल तथा मेडिकल संग छलफल भइरहेको छ । आफ्नो मृत्यु पछि आंखा दान गर्न चाहने व्यक्तिले भरतपुर आंखा अस्पतालमा सम्पर्क राखि आंखा दान इच्छा पत्र भर्न सक्ने चौधरीले जानकारी दिए । 

 

अहिले भरतपुर अस्पतालमा अधिकांश आंखाको एलर्जि हुने विरामीहरु उपचारका लागि जाने गरेका छन् । गर्मि याम भएकाले धुंवा, धुलो र गर्मिले आंखाको एजर्जि हुने अस्पतालका हेल्थ अर्थाे अप्टिष्ट विनोद पाण्डे वताउंछन् । तातो हावाले गर्दँ आंखाको झिल्लीमा असर पर्ने र चिलाउने, आंसु आउने हुनाले दिनमा ३ देखि ४ पटक सम्म अनुहार पखाल्न उनको आग्रह छ । आंखा मानिसको संवेदनशिल अंग भएकाले जथाभावि मेडिकलका औषधि प्रयोग नगर्न उनको सुझाव छ । 

 

h]7 !) .

e/tk'/ cf+vf c:ktfnn] lrtjgdf cfO{ a}+s vf]Ng] tof/L yfn]sf] 5 . cf+vf bfg ug{ rfxg] JolQmn] e/tk'/ cfO{ a}+sdf cf+vf bfg ug{ ;Sg] ul/ l5§} cf+vf ;+sng s]Gb| :yfkgf ug{ nfu]sf] e/tk'/ cf+vf c:ktfnn] hgfPsf] 5 . ltnu+uf cfO{ ;]G6/sf] dftxtdf /xg] ul/ e/tk'/ c:ktfnn] cfO{ a}+s vf]Ng nfu]sf] xf] . cfO{ a}+s ;~rfng ;DalGw l:js[lt lng e/tk'/ cf+vf c:ktfnn] ;DalGwt lgsfo;+u ;dGjo ul/ /x]sf] c:ktfnsf Joj:yfks bofz+s/ rf}w/Ln] hfgsf/L lbP . ;Dejt @ dlxgf leq} cfO{ a}+s ;~rfngdf cfpg] pgsf] egfO 5 . g]kfn g]q Hof]lt ;+3 4f/f ;~rflnt e/tk'/ c:ktfnn] cfO{ a+}s ;~rfngsf] s]lx aif{df cf+vf k|Tof/f]k0fsf] d]l;g leqfpg] ;d]t hgfPsf] 5 . clxn] ;+sng ePsf cf+vfx? ltnu+uff cfO{ ;]G6/ sf7df8f}+ k7fOg] pgn] jtfP . lrtjgsf] b]j3f6df clwsf+z d[tsx?sf] cGTo]li6 ul/g] ePsfn] b]j3f6df Pp6f cf+vf ;+sng s]Gb| /flvg] e/tk'/ cf+vf c:ktfnn] hfgsf/L lbPsf] 5 . lrtjgsf b'O{ d]l8sn sn]h, b'O{ ;/sf/L c:ktfndf d[To' ePsf JolQmx?sf] cf+vf ;+sngsf nflu klg ;DalGwt c:ktfn tyf d]l8sn ;+u 5nkmn eO/x]sf] 5 . cfkm\gf] d[To' kl5 cf+vf bfg ug{ rfxg] JolQmn] e/tk'/ cf+vf c:ktfndf ;Dks{ /flv cf+vf bfg OR5f kq eg{ ;Sg] rf}w/Ln] hfgsf/L lbP .

cfjfh

clxn] e/tk'/ c:ktfndf clwsf+z cf+vfsf] Pnlh{ x'g] lj/fdLx? pkrf/sf nflu hfg] u/]sf 5g\ . uld{ ofd ePsfn] w'+jf, w'nf] / uld{n] cf+vfsf] Phlh{ x'g] c:ktfnsf x]Ny cyf{] clK6i6 ljgf]b kf08] jtfp+5g\ . tftf] xfjfn] ubF{ cf+vfsf] lemNnLdf c;/ kg{] / lrnfpg], cf+;' cfpg] x'gfn] lbgdf # b]lv $ k6s ;Dd cg'xf/ kvfNg pgsf] cfu|x 5 . cf+vf dflg;sf] ;+j]bglzn c+u ePsfn] hyfeflj d]l8snsf cf}iflw k|of]u gug{ pgsf] ;'emfj 5 . 

जेठ १३ ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १७ मा नेपाली काँग्रेस विजयी भएको छ । काँग्रेसका वडा अध्यक्षका उम्मेदवार ललितमान तामाङसहित प्यानल नै विजयी भएको हो । तामाङले नेकपा एमालेका उमेदवार गौरस तामाङलाई दुई सय आठ मतले पछाडि पार्दै विजयी हुनुभएको हो । काँग्रेसका वडा अध्यक्षका उम्मेदवार ललितमानले एक हजार ५७ मत प्राप्त गर्दा एमालेका उम्मेदवार गौरसले आठ सय ४९ मत मात्रै प्राप्त गर्नुभएको थियो । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १७ का सदस्यहरुमा राजकुमार तामाङ, मंगलध्वज गुरुङ, महिला सदस्यमा लक्ष्मीदेवी महतो र दलित महिला सदस्यमा सरस्वती सुनार निर्वाचित हुनुभएको छ । नेपाली काँग्रेसले भरतपुर महानगरपालिकामा हालसम्म आठ वटा वडामा जित हासिल गरेको छ । काँग्रेसले वडा नम्बर १, ३, ६, ८, १४, १५, १७ र २७ मा जित हासिल गरेको हो । वडा नम्बर १७ मा निर्वाचित भएपछि नवनिर्वाचित अध्यक्ष तामाङले आफ्नो वडामा नारायणी नदीले दुख दिएको उल्लेख गर्दै नदी नियन्त्रण गर्नु आफ्नो पहिलो काम भएको बताए ।

जेठ १३
महिला आत्मनिर्भरताका लागि सञ्चालन गरिएको हाते इम्ब्राइडरी तथा सिलाइ तालिम शनिबार सम्पन्न भएको छ । क्रियटिभ ट्रेनिङ सेन्टर भरतपुरले सञ्चालन गरेको ३ महिने हाते ईम्व्राईडरी र ६ महिने सिलाई तालिममा सहभागितालाइ प्रमाण पत्र वितरण गरिएको छ । महिलालाइ आर्थिक रुपमा सबल बनाउन यस्ता तालिमहरु महत्वपुर्ण हुने तालिममा सहभागिहरुले वताएका थिए । तालिममा २३ जना महिलाहरुले सहभागिता जनाएको तालिम संयोजक शारदा सेढाईले जानकारी दिइन् । तालिमबाट सिकेको सिपहरु घरमै बसि सदुपयोग गर्न उनले तालिममा सहभागि महिलाहरुलाइ आग्रह गरिन् । त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल महिला संघकी केन्द्रिय अध्यक्ष उमा रेग्मीले दक्षिण एसिया कै उत्कृष्ट महिला मैत्री संविधान नेपालमा रहेको भन्दै यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताइन् । उनले महिलाहरु आफैमा कमजोर नहुने भन्दै महिला आत्मनिर्भरताका लागि सिकेका सिपहरु प्रयोगमा ल्याउन सुझाव दिइन् । महिला सबलिकरणमा जापानका महिलाहरुले गरेको सहयोगको प्रशंसा समेत गरिन् । महिला आफैमा सझम र सबल हुन्छन् भन्ने कुरा जापानिज महिलाहरुबाट पनि पाठ सिक्न सकिने उनको भनाइ थियो । ३ महिने हाते ईम्व्राईडरी र ६ महिने सिलाई तालिममा बिना श्रेष्ठ र उषा श्रेष्ठले प्रशिक्षण दिएका थिए । शनिबार आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा बिश्व शान्ति महिला संघकी छलिकुमारी शर्मा, बिश्व शान्ति महिला संघ अन्र्तराष्टिय सल्लाहकार रितसको ज्ञवाली, जापानका प्रतिनिधिहरु ताके उचिसानार , युकिको फुजिता, बिश्व शान्ति तथा एकिकृत महासंघका क्षेत्रीय निर्देशक रामप्रसाद ज्ञवाली, बिश्व शान्ति महिला संघ चितवनकी संयोजक सुमित्रा पौडेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो । (((०००)))

जेठ १० ।
क्लासिक ट्रेड इण्टरनेशनल प्रालिले कम्पोजिट सिलिण्डर चितवनको बजारमा ल्याएको छ । भारतको मल्टी नेशनल कम्पनी टाइम टेक्नोप्लाष्टले उत्पादन गरेको लाइट सेफ ब्राण्डको एलपी सिलिण्डर नेपालको एनएल ग्यास उद्योग लिमिटेडमार्फत चितवनमा वितरण गरिएको हो । पहिलो पटक बजारमा ल्याइएको कम्पोजिट सिलिण्डरको मूल्य १२ हजार रुपैयाँ तोकिएको क्लासिक ट्रेड इण्टरनेशनलका अध्यक्ष कृष्णकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । आधुनिक प्रविधिबाट निर्मित यस कम्पोजिट सिलिण्डर कार्बन कम्पोजिट फाइबरले बनेको हुँदा फलामे सिलिण्डरको तुलनामा सत प्रतिशत सुरक्षित हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । फलामको सिलिण्डरमा विस्फोटको खतरा हुने, अपारदर्शीका साथै ग्यासको मात्रा देख्न नसकिने हुँदा पुरानो प्रविधिलाई हटाउँदै नवीनतम प्रविधिमा आधारित कम्पोजिट सिलिण्डर बजारमा भिœयाएको श्रेष्ठले बताए । फलामको सिलिण्डरको तुलनामा कम्पोजिट सिलिण्डर निकै सुरक्षित र भार बहन क्षमतासमेत उच्च रहेको बुधबार भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । फलामको सिलिण्डरमा रहेको ग्यास शून्य डिग्री सेण्टिग्रेडमा जम्छ भने कम्पोजिट सिलिण्डरमा रहेको ग्यास –४० डिग्री सेण्टिग्रेड चिसोमा पनि नजम्ने श्रेष्ठले दावी गरे । नयाँ प्रविधिको यस कम्पोजिट सिलिण्डर सबै उपभोक्तामाझ सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी साथ भन्सार छुटको लागि सरकारसँग आग्रह गरिएको श्रेष्ठले बताए । सुरुमा सात किलो तौल भएको सिलिण्डर बजार ल्याएको जानकारी दिँदै चाँडै नै पाँच किलो र ११ किलो तौलको सिलिण्डर बजारमा ल्याउने तयारी भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । पाँच हजार सिलिण्डर नेपालको बजारमा ल्याएको जानकारी गराउँदै १५ हजार सिलिण्डर ल्याउने तयारी भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उपभोक्तालाई सहज रुपमा सुरक्षित ग्यास उपलब्ध गराउनको लगि बजारको विभिन्न भागमा डिलर राख्ने तयारी भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

More Articles ...

Page 1 of 2
Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.